⦁ چگیده ای ازقوانین تکبال
سه رشته در تکبال وجود دارد که بر اساس تعداد بازیکنان، یک، دو و سه نفره انجام می شود. قوانین اساسی که توسط فدراسیون بین المللی تکبال برای هر کدام از رشته تعریف شده است به شرح زیر است:
⦁ یک نفره: یک بازیکن، دو لمس توپ توسط هر بازیکن، یک پرش یا حمله
⦁ دو نفره: دو بازیکن، حداکثر تا سه لمس توپ برای هر تیم (دو لمس متوالی بوسط یک بازیکن خطا است)، یک پرش یا حمله برای مردان و دو پرش برای زنان و نوجوانان مجاز است
⦁ سه نفره: سه بازیکن، حداکثر تا سه لمس توپ برای هر تیم (دو بار لمس متوالی از سوی بازیکن خطا است)، یک پرش یا حمله برای مردان و دو پرش برای زنان و نوجوانان مجاز است

⦁ ابزار استاندارد تکبال :

⦁ توپ:
توپ استاندارد تکبال از نظر ظاهری شبیه توپ فوتبال است. حتما باید از جنس چرم باشد و سایز رسمی آن برای مسابقات ۵ می باشد.

قوانین تکبال

⦁ میز بازی :
مشخصات اندازه میز تکبال عبارت است از:

طول میز: ۳۰۰ سانتیمتر
عرض میز: ۱۷۰ سانتیمتر
ارتفاع میز: ۹۰ سانتیمتر

⦁ تور بازی :
عرض تور: ۱۷۰ سانتیمتر
ضخامت تور: ۲ سانتیمتر
ارتفاع تور: ۱۴ سانتیمتر

قوانین تکبال

⦁ قوانین کلی تکبال:

تکبال چهار قانون اصلی دارد:

  • توپ باید با لمس کردن حداکثر سه بار به طرف زمین حریف برسد.
  • بازیکن نمی تواند حریف یا تجهیزات را لمس کند.
  • توپ را نمی توان با همان قسمت بدن که قبلا ضربه زده مجددا لمس کرد.
  • بازیکن می تواند توپ را با همان قسمت بدن فقط دو بار پس از یکدیگر برگرداند.

این قوانین، تکبال را فوق العاده دیدنی و حتی برای تیم های حرفه ای فوتبال برای اهداف آموزشی مناسب می کند. تکبال را می توان با ۲ بازیکن (بازی تک نفره) ، ۳ بازیکن (دونفره کانادایی) ، ۴ بازیکن (بازی دونفره) انجام داد.
در طول بازی یک بازیکن می تواند توپ را با یک قسمت بدن، دو بار پشت سر هم برگرداند و پس از آن باید از قسمت بدن دیگری استفاده شود
می توان با هر قسمت از بدن به جز دست ها به توپ ضربه زد، اگرچه لمس توپ با یک قسمت بدن دو بار پیاپی ممنوع است و هر تیم می تواند حداکثر سه لمس توپ داشته باشد.
در مسابقات دبل، حداکثر سه لمس وجود دارد و هر بازیکن باید حداقل یک لمس داشته باشد. مسابقات به صورت یک ست بازی انجام می شود تا اینکه بازیکن یا تیمی به ۲۰ امتیاز برسد.