آدرس : تهران ، آیت الله کاشانی ، بعد از مسجد نظام مافی ، خیابان بهمنی نژاد ، ورزشگاه درفشی فر